Polityka prywatności
Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Studio Figura Częstochowa Centrum Pięknego
Ciała Elżbieta Zawalska z siedzibą w Częstochowie, al. Armii Krajowej 68, 42-200 Częstochowa, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej, adres prowadzenia działalności gospodarczej w Częstochowie, al. Armii Krajowej 68, NIP 5731345845 REGON 360203649
Aby skontaktować się z ww. podmiotem, należy wysłać wiadomość:
na adres e-mail: studiofigura.cz-wa@wp.pl
lub pocztą tradycyjną na adres: al. Armii Krajowej 68, 42-200 Częstochowa
Zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego
opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności i plików cookie ("Polityka"), która:
określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz jak długo je przechowujemy;
wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi organizacjami; oraz
wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe
Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z naszych usług (zwanych w tej Polityce "naszymi Usługami"). Przez korzystanie z naszych Usług należy
rozumieć:
kontaktowanie się z nami poprzez Media społecznościowe takie jak: Facebook, Whatsapp,
udostępnianie danych osobowych w formularzu kontaktowym,
Niniejsza Polityka obowiązuje również w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług przy
pomocy formularza kontaktowego, e-mail, SMS, chat, media społecznościowe.
Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem oraz polityką
prywatności tam zamieszczonymi, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych organizacji.
JAKIE DANE PRZETWARZAMY I NA JAKICH ZASADACH
KATEGORIE DANYCH CEL PRZETWARZANIA ZAKRES PRZETWARZANIA
PODSTAWA
PRAWNA
PRZETWARZANIA
Za pośrednictwem naszych W przypadku użytkowników stron Art.6ust.1litf) RODO
stron internetowych zbieramy www. nie wymagamy rejestracji. (przetwarzanie jest
dane tylko w takim zakresie, w niezbędne do celów
Dane użytkowników Serwisu jakim jest to niezbędne do Te dane pozostają dla nas wynikających z
zarządzania tymi stronami, anonimowe. W trakcie sesji Serwis prawnie
zapewnienia sprawnego zapisuje w pamięci przeglądarki uzasadnionych
działania oferowanych w ich użytkownika pliki cookies. interesów
ramach funkcjonalności oraz realizowanych przez
analizowania skuteczności Informacje o Twoich zrachowaniach administratora).
komunikacji. online w trakcie przeglądania
Te dane przetwarzamy w
naszych Stron Internetowych
celach statystycznych,
KATEGORIE DANYCH CEL PRZETWARZANIA ZAKRES PRZETWARZANIA
PODSTAWA
PRAWNA
PRZETWARZANIA
służących badaniu aktywności Informacje o wszelkich
użytkownika w Serwisie oraz urządzeniach, z których korzystasz
poziomu atrakcyjności w celu uzyskania dostępu do
poszczególnych elementów naszych Usług (w tym marka,
Serwisu, a także w celu model i system operacyjny, adres
zwiększenia Twojej wygody i IP, typ przeglądarki i identyfikatory
poprawy Twojego zadowolenia urządzeń mobilnych, data i godzina
z korzystania z nich. dostępu do naszych Usług, adres
strony internetowej, z której
przekierowano Cię na naszą stronę
internetową, inne dane przesyłane
za pośrednictwem standardowych
nagłówków zapytań HTTP(s), dane
wykorzystywane do utrzymania
sesji online po zalogowaniu się).
KATEGORIE DANYCH CEL PRZETWARZANIA ZAKRES PRZETWARZANIA
PODSTAWA
PRAWNA
PRZETWARZANIA
Dane osób Kontaktowanie się z Tobą, na · Dane osobowe podawane przez Art.6ust.1litf) RODO
kontaktujących się nami przykład telefonicznie, pocztą Ciebie za każdym razem, gdy (przetwarzanie jest
odnośnie naszych Usług, elektroniczną, listownie lub kontaktujesz się z nami odnośnie niezbędne do celów
biorących udział w odpowiadając na Twoje posty naszych Usług (przykładowo imię i wynikających z
promocjach, w mediach społecznościowych nazwisko, nazwa użytkownika i prawnie
konkursach, ankietach i na czacie, które zostały do dane kontaktowe), w tym uzasadnionych
nas skierowane, w kwestiach telefonicznie, pocztą elektroniczną interesów
dotyczących naszych serwisów. lub listownie, lub gdy kontaktujesz realizowanych przez
Chcemy lepiej służyć Ci, jako się z nami za pośrednictwem administratora), z tym,
naszemu klientowi, dlatego mediów społecznościowych. że jeżeli chcemy
KATEGORIE DANYCH CEL PRZETWARZANIA ZAKRES PRZETWARZANIA
PODSTAWA
PRAWNA
PRZETWARZANIA
wykorzystujemy dane osobowe
do udzielania wyjaśnień lub
· Szczegóły dotyczące wiadomości
pomocy w odpowiedzi na
e-mail i innych wiadomości
Twoje komunikaty, jak również zaprosić Cię drogą
elektronicznych, które wysyłamy
do informowania Cię o
do Ciebie, które otwierasz, w tym elektroniczną, taką jak
zmianach, jakie
wszelkie łącza w nich zawarte, na e-mail lub SMS,
wprowadziliśmy lub
które klikasz (na przykład te, które będziemy bazować na
zamierzamy wprowadzić w
umożliwiają nam ustalenie, czy i Twojej zgodzie.
naszych Usługach, które mają
wpływ na Ciebie (np. zmiany w
kiedy otworzyłaś/-eś taką
komunikację).
niniejszej Polityce lub
regulaminach naszych Usług).
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane
przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem
przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu
przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje
informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych
danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
2. Prawo uzyskania kopii danych na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej
żądanie;
3. Prawo do sprostowania na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych
osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
4. Prawo do usunięcia danych na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania
żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem
operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie
ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie
danych);
6. Prawo do przenoszenia danych na tej podstawie, w zakresie w jakim dane przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą,
Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest
także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno
po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
7. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu
danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
8. Prawo wycofania zgody jeśli dane przetwarzane na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać w dowolnym
momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
9. Prawo do skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w sposób określony na
stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Wnioski do Elżbiety Zawalskiej dotyczące realizacji powyższych praw, można złożyć:
w formie pisemnej na adres: al. Armii Krajowej 68, 42-200 Częstochowa
Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem na adres wskazany
przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać
adres e-mail).
ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za
obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, firmy wspierające nasze działania
marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym jego partnerom handlowym.
Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych.
Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe udostępniamy Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na
podstawie prawa pocztowego.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które
zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE STOSUJEMY.
Używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak zapory ogniowe i szyfrowanie danych, oraz egzekwujemy fizyczne kontrole dostępu do naszych
budynków i plików w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Zezwalamy na
dostęp tylko tym pracownikom i podwykonawcom, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych.
Chronimy bezpieczeństwo Twoich danych podczas ich przesyłania, szyfrując je przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL).
Egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem
danych osobowych. Stosownie do okoliczności możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości, zanim udostępnimy Twoje dane osobowe.
Dane osobowe, które od zbieramy od Ciebie, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z
naszych Dostawców Usług. W takim przypadku zapewniamy, że Twoje prawo do prywatności jest respektowane zgodnie z niniejszą Polityką.
Najczęstszym sposobem, z którego korzystamy, aby osiągnąć ten cel jest zawarcie specyficznego rodzaju umowy, z wykorzystaniem standardowych
klauzul umownych (tzw. Klauzul Modelowych) lub w oparciu o zatwierdzony pakiet zasad ochrony prywatności, taki jak np. Tarcza Prywatności
(„Privacy Shield”), który znajduje zastosowanie przy przekazywaniu danych do USA.
PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE
My oraz nasi partnerzy używamy plików cookies i podobnych technologii, m.in. takich jak tagi ("pliki cookie"), w celu personalizacji i poprawy jakości
obsługi, podczas korzystania przez Ciebie z naszych Stron Internetowych. Ta sekcja zawiera więcej informacji o plikach cookie, w tym o tym, w jaki
sposób je wykorzystujemy i w jaki sposób możesz dokonywać wyborów dotyczących korzystania z plików cookie.
Jak wykorzystujemy pliki cookie
Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu
urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Mogą one być używane tylko przez
czas trwania Twojej wizyty lub mogą być wykorzystywane do mierzenia Twojej interakcji z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookie
pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności naszych Stron Internetowych oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich przez Ciebie.
Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie w naszych Usługach, mogą one zostać użyte do następujących celów:
Ulepszanie sposobu działania Strony
Internetowej
Poprawa wydajności Strony Internetowej
Mierzenie skuteczności naszych komunikatów
marketingowych, w tym reklam internetowych
Cookies pozwalają nam usprawnić sposób działania naszych Stron Internetowych, tak
abyśmy mogli spersonalizować Twoje doświadczenia klientowskie i umożliwić Ci skorzystanie z
wielu przydatnych funkcji, które one oferują.
Cookies mogą pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób Strona Internetowa jest
wykorzystywana, przykładowo, do informowania nas o tym, czy podczas korzystania z
nich pojawiają się komunikaty o błędach.
Pliki cookie tego rodzaju zbierają dane, które są w większości zagregowane i zanonimizowane.
Pliki cookie mogą powiedzieć nam, czy widziałaś/-eś konkretną reklamę oraz ile czasu upłynęło
od momentu, gdy została Ci on wyświetlona. Informacje te pozwalają nam mierzyć skuteczność
naszych internetowych kampanii reklamowych oraz kontrolować ile razy reklama została Tobie
wyświetlona.
Używamy plików cookie także do pomiaru skuteczności naszych komunikatów marketingowych,
przykładowo, poprzez informowanie nas, czy otworzyłaś/-eś marketingową wiadomość e-mail,
którą do Ciebie wysłaliśmy.
Pliki cookie są wykorzystywane także do monitorowania statystyk na naszych witrynach
internetowych. W szczególności pozwalają nam na obserwację
anonimowych informacji dotyczących ilości osób odwiedzających nasze witryny internetowe z
wyszczególnieniem na obszar geograficzny, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego,
rodzaju urządzenia służącego do wyświetlenia strony.
ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES
Pliki cookie w przeglądarce internetowej
Za pomocą ustawień przeglądarki możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące. Możesz również ustawić
przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o każdym umieszczeniu nowych plików cookie na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Bardziej
szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookie można znaleźć korzystając z funkcji pomocy, dostępnej w Twojej przeglądarce
internetowej.
Jeśli zdecydujesz się wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z naszych Stron Internetowych. Na
przykład, możesz nie być w stanie dodawać produktów do koszyka, przejść do finalizowania transakcji, lub korzystać z tych naszych produktów i usług,
które wymagają zalogowania się.
Podmioty trzecie działające za pośrednictwem naszych Stron Internetowych
Poniżej przedstawiamy listę naszych kluczowych partnerów wraz z informacją na temat usług, które dla nas świadczą. Lista ta nie jest wyczerpująca,
ale obejmuje tych partnerów, z którymi mamy ustalone relacje i których technologie, w zakresie plików cookie najczęściej wykorzystywane w
naszych Usługach.
Docieranie do Ciebie za pośrednictwem platform
społecznościowych oraz w celu umożliwiania dzielenia się oraz
Media społecznościowe
zaangażowania, przy użyciu naszych Stron Internetowych.
Facebook
Firmy te mogą wykorzystywać Twoje dane do swoich własnych
celów, w tym do profilowania i kierowania do Ciebie przekazu Whatsapp
za pomocą innych reklam.